GORSKA OSADA
Slideshow

GÓRSKA OSADA w prasie i mediach
→ Górska Osada na łamach miesięcznika "WERANDA COUNTRY" nr 2/2012GÓRSKA OSADA w magazynie WERANDA COUNTRY

→ Górska Osada w Pięciokącie "PLAYBOYA" nr 1/2011
GÓRSKA OSADA w magazynie PLAYBOY

→ artykuł o Górskiej Osadzie i o nas na łamach magazynu internetowego "Green Canoe Style" - w najnowszym numerze ZIMA 2012/4 GÓRSKA OSADA w magazynie internetowym Green Canoe Style ZIMA 2012/4

→ Górska Osada znów zagościła na łamach miesięcznika "WERANDA COUNTRY" - Święta po góralsku w nr 1/2013

- Link prowadzi do artykułu na stronach Werandy Country. Niedługo i na naszej stronie zamieścimy więcej zdjęć z tej pięknej sesji.

GÓRSKA OSADA w magazynie WERANDA COUNTRY

→ Miesięcznik "WERANDA COUNTRY" na swojej stronie www poleca Górską Osadę w dziale →Turystyka →Polecamy miejsca...
→ WERANDA & GÓRSKA OSADA organizatorami konkursów!
GÓRSKA OSADA na kochamwies.pl

.

Z czym kojarzą Ci się góry?

Regulamin konkursu ogłoszonego na łamach magazynu internetowego


§ 1
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady konkursu „Z czym kojarzą Ci się góry?” (zwanego dalej „konkursem” ogłoszonego na łamach magazynu internetowego Green Canoe Style ZIMA 2012/4 - dostępnego na stronie 2. Organizatorem konkursu jest GÓRSKA OSADA, z siedzibą przy ul. Kośne Hamry 4c, 34-520 Poronin Zakopane (zwana dalej „Organizatorem”).
3. Konkurs prowadzony jest w Internecie na łamach magazynu internetowego Green Canoe Style ZIMA 2012/4.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z zastrzeżeniem pkt. 6.
5. Każdy z Uczestników może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
6. W konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu,
b) członkowie rodzin pracowników organizatora i innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu.

7. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi odebranie nagrody.
8. Odpowiedź na pytanie konkursowe można przesyłać od dnia 10.12.2012r. do 10.01.2013r.
9. Nagrodą w Konkursie jest rodzinny tygodniowy pobyt w jednym z domków Górskiej Osady dla maksymalnie sześciu osób, w terminie 3 - 29 marca 2013r. lub 3 - 26 kwietnia 2013 roku.

§ 2
Zasady konkursu

1. Udział w konkursie polega na przesłaniu na adres e-mail: konkurs@gorskaosada.pl odpowiedzi na pytanie „Z czym kojarzą Ci się góry?".
2. Przesyłając odpowiedź, uczestnik wyraża zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną odpowiedź.
4. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie odpowiedzi własnego autorstwa. Zgłoszenie odpowiedzi do konkursu jest jednoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia, że jest autorem przesłanego tekstu, że posiada do niego wszelkie prawa autorskie i nie istnieją żadne przeciwwskazania prawne lub faktyczne do zamieszczenia jego wypowiedzi na stronie internetowej Organizatora konkursu. W wypadku gdyby oświadczenie uczestnika okazało się niezgodne z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich oraz naprawić wszelkie spowodowane tym szkody.
5. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem nieodwołalnej zgody na nieograniczone korzystanie z nadesłanego tekstu lub jego fragmentów przez organizatora konkursu. Zgoda ta dotyczy w szczególności publikacji w prasie i na stronie internetowej.
6. Nagroda zostanie przyznana przez jury złożone z przedstawicieli organizatora.
7. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.gorskaosada.pl/konkurs-greencanoestyle_2012-4 po zakończeniu konkursu - do dnia 17.01.2013r.
8. Najlepsza praca konkursowa zostanie opublikowana na stronie internetowej 9. Ze zwycięzcą - autorem najlepszej pracy - Organizator skontaktuje się e-mailem (na adres podany w e-mailu z nadesłaną pracą konkursową) w ciągu 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu, w celu ustalenia terminu odbioru nagrody.
10. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest odpowiedź na e-mail z powiadomieniem o wygranej z tego samego adresu poczty elektronicznej, na który wiadomość ta została wysłana.
11. W przypadku braku odpowiedzi spełniającej wymogi określone w pkt. 10 w ciągu 7 dni Organizator podejmie kolejną próbę skontaktowania się ze Zwycięzcą. W razie braku odpowiedzi w ciągu 14 dni od wysłania drugiego powiadomienia o nagrodzie, prawo do nagrody przepada.
12. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny ani inną nagrodę.
13. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 3
Postępowanie Reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora: 34-520 Poronin Zakopane, ul. Kośne Hamry 4c, z dopiskiem o treści: Reklamacja – Konkurs „Z czym kojarzą Ci się góry?".
2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Decyduje data stempla pocztowego.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail reklamującego, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w pkt 3.1 nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
6. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
7. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
8. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany w reklamacji.
9. Decyzja Komisji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna.

§ 4
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,
b) nie doręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Skontaktuj się z nami:

Adres i siedziba firmy:

Zadzwoń +48 888 100 160
Zadzwoń +48 184 791 407

Email: domki@gorskaosada.pl
GÓRSKA OSADA
Luxury Chalets Poronin Zakopane
Urszula Górska Iwicka
ul. Kośne Hamry 4c | 34-520 Poronin
Zakopane, Poland
NIP: 736 157 34 13
NIP UE: PL 736 157 34 13
REGON: 120486403
Dołącz do nas na Facebooku

logo